RUWA | Pagpupugay sa mga Bayani ng Sambayanan!

      Nagbibigay-pugay ang Rural Women Advocates kina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon, magigiting na lider ng Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas (NDFP) na brutal na pinaslang ng pasistang gobyerno at berdugong militar noong Agosto 21, 2022. Napopoot kami sa makahayop na pagtrato ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanila sampu ng walo nilang mga kasamang tinambangan, tinortyur, kinitil, at saka pinasabog ang katawan sa gitna ng karagatan sa Samar. Pinalabas pa ng militar na namatay ang “Calbayog 10” — na bumibiyahe noon nang walang armas — sa gitna ng “engkuwentro” upang pagtakpan ang karumal-dumal nilang krimen.

      Sagad-sagarang kabaluktutan ng pag-iisip at pagkilos ng gobyerno at militar ang inilalantad ng krimeng ito na isa lamang sa mahabang listahan ng mabigat na kasalanan nila sa sambayanang Pilipino. Mula pa sa panahon ng dating diktador na si Ferdinand Marcos, Sr., ilegal nang inaaresto, kinukulong, at pinapatay ang mga umaalma laban sa pasismo at nakikibaka para sa pundamental na pagbabago ng lipunan. Ginagahasa ng mga sundalo ang mga babaeng bihag; binabaril ang mga walang kalaban-laban kahit na maysakit at wala sa sityo ng digma; ibinabandera pang parang baboy ang bangkay ng ilan. Ang peace consultant na si Randy Echanis ay pinasok ng mga puwersa ng estado sa tinutuluyang bahay, tinortyur at sinaksak noong Agosto 2020. Ang peace consultant ding si Ericson Acosta ay iniulat ng militar na namatay sa engkuwentro noong Nobyembre 2022, bagay na pinasisinungalingan ng mga saksing masa. Ang pagpapahirap sa mga bihag, pagpatay sa kanila sa lunang sibilyan, at di-makataong pagtrato sa kanila sa pangkalahatan ay malinaw na paglabag sa International Humanitarian Law at dapat lamang panagutan.

      Ang buktot na turing sa mga rebolusyonaryo bilang mga “terorista”, katulad na lamang ng malisyosong kampanya ng gobyerno at Estados Unidos laban sa yumaong peace consultant na si Jose Maria Sison, ay mabuway na salalayan ng mandato ng maykapangyarihan na supilin ang pag-aaklas ng taumbayan.

      Mariin naming kinukundena si Ferdinand Marcos, Jr. na punong kumander ng AFP; ang mga heneral ng AFP na direktang responsable sa krimeng ito ng pagpaslang at pambubusabos; at ang militar ng Estados Unidos na nagpatakbo ng Joint Special Operations Task Force Trident na pasimuno ng krimen.

      Terorista bang maituturing ang mga nag-alay ng buong buhay nila sa pakikibaka para sa mga magsasaka, manggagawa, at maralita? Mga estudyante pa lamang ay sumapi na ang mag-asawang Tiamzon sa mga pambansa demokratikong organisasyong pangkabataan. Pagkuwa, nagsilbi silang mga organisador ng mga manggagawa at magbubukid, partikular sa Kabisayaan.

      Terorista bang maituturing ang mga nagsusulong ng lantay na kapayapaan, isang kapayapaang nakabatay sa tunay na pag-unlad at sa pambansang soberanya? Sa naunsiyaming usapang pangkapayapaan noong 2016, muling inihapag ng NDFP sa pangunguna ng mga Tiamzon ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) upang matiyak ang Tunay na Reporma sa Lupa, Pambansang Industriyalisasyon, at Pagtatanggol sa Kalikasan mula sa dayuhang pandarambong.

      Ang totoong terorista ay ang reaksiyunaryong gobyerno na dumakip at nagkulong sa mga Tiamzon noong 2014; pansamantalang nagpalaya sa kanila para sa mapanlinlang na pangako ng usapang pangkapayapaan; at malupit na tumugis sa kanila matapos maglabas ng ilegal na direktiba na dakpin at patayin ang lahat ng mga kasapi ng NDFP.

      Ang totoong terorista ay ang militar na nagbabagsak ng mga bomba at bala sa mga komunidad para tuntunin ang mga organisador at aktibista; silang nagpapadala ng mga sundalo sa kanayunan para manakot at tuwirang pumatay sa sinumang nakikipaglaban para sa katarungan at karapatan.

      Ang totoong terorista ay ang imperyalistang Estados Unidos na nag-aatas, nag-aarmas, at nagsasanay sa papet na gobyerno ng Pilipinas sa kampanyang kontra-insurhensiya upang mapanatili ang ekonomiko, pulitikal, at kultural na kontrol nito sa ating bansa; silang kasalukuyang nagpapasabog sa mga pamayanan sa Rizal at Cagayan Valley bilang bahagi ng mapanirang Balikatan exercises.

      Ang totoong terorista ay silang nagsasara ng mga mata at tenga sa mga panaghoy ng mga Pilipino; panaghoy man ito ng pagdurusa, ng pagluluksa sa mga bayaning katulad ng mga Tiamzon, o ng tumitinding galit sa matagal na pagkabusabos. At tulad ng ipinakikita ng dakilang mga rebolusyon sa kasaysayan, walang teroristang nananaig at namamayani laban sa mulat at naghihimagsik na sambayanan.

      Pagpupugay kina Benito at Wilma Tiamzon! Pagpupugay sa lahat ng martir ng rebolusyon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s