PAMANGGAS | Lutasin ang ugat ng armadong tunggalian! Peace talks, ituloy!

Pahayag ng PAMANGGAS sa Brutal na Pagpaslang sa Peace Consultants na sina Benito Tiamzon at Wilma Tiamzon!

Kamakailan ay inanunsyo ng Communist Party of the Philippines (CPP) ang pagkamatay ng kilalang mga rebolusyunaryo at peace consultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na sina Benito Tiamzon at Wilma Tiamzon. Sa ulat ng CPP, sila ay dinakip at tinortyur noong Agosto 21, 2022, brutal na pinaslang ng estado kasama ng walong iba pa at pinalabas na namatay sa isang pagsabog ng bangka noong Agosto 22, 2022.

Habang kami ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga napaslang, lubos naman naming kinukondena ang brutal na pamamaraan ng pagpaslang sa kanila. Kung pagbabasehan ang ulat ng CPP, ang sirkumstansya ng kanilang kamatayan ay klarong paglabag sa International Humanitarian Law. Sila ay dinakip, tonortyur, pinatay at pinalabas na napatay sa engkwentro, tipikal na naratibo ng estado para pagtakpan ang kanilang krimen. Tanging ang mga totoong terorista lamang ang makakagawa ng kahindik-hindik na krimen gaya nito. Sa karanasan ng mga magsasaka, ang estado at militar nito ang may record ng mahabang listahan ng terorismo laban sa mamamayan gaya ng ginawa nilang krimen sa pagpatay kay John Farochilin, pagtortyur sa Sibalom 11, at pagmasaker sa Tumandok 9 at pagkukulong sa 16 na iba pa.

Kinikilala ng mga magsasaka ang naging malaking ambag ng mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon sa pagbabalik ng peacetalks noong 2016 laluna ang pagatataguyod ng CASER o Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms kung saan ang sentral na usapin ang pamamahagi ng lupa na matagal na naming panawagan ng mga magsasakang walang lupa. Sa aming mga magsasaka sila ay rebolusyunaryo na tagapagtaguyod ng mga panawagan ng maralita’t magsasaka at hindi mga terorista.

Ang pagpatay ng estado sa mga rebolusyunaryo gaya nina Benito Tat Wilma Tiamzon kasama ng iba pang mga rebolusyunaryo ang nagpapakita lamang na mas pinipili ng estado ang terorismo imbes na pag-usapan ang ugat ng armadong rebolusyon na nangyayari sa bansa. Dapat kilalanin ng estado na nagpapatuloy ang rebolusyon sa kanayunan dahil sa patuloy na malawakang kahirapan dulot ng kawalan ng lupa at patuloy na kawalang hustisya at kalayaan ng mamamayan. Dapat bigyang diin ng estado ang pagbabalik sa usapang pangkapayapaan para malutas na ang dekadang problema kung bakit may nangyayaring armadong tunggalian sa kanayunan.

Malulutas lamang ang armadong tunggalian sa kanayunan kung may tunay na reporma sa lupa, may pambansang industriyalisasyon, may kalayaan, demokrasya at hustisya sa lahat. Habang nanatiling walang lupa ang mga magsasaka, patuloy na pinapatay, at walang nakakamit na hustisya, mananatili ang armadong tunggalian sa kanayunan. Ang malaking rekruter ng insurhesya sa bansa ay kahirapan at kawalang hustisya.

Sa mga kapwa naming magsasaka sa isla ng Panay, dapat tayong kolektibong manindigan na lutasin na ang dekadang problema ng armadong tunggalian at igiit na ang pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Igiit din natin na ang dahilan ng patuloy na armadong tunggalian sa bansa ay ang patuloy na kawalan ng lupa, patuloy na panyuyurak sa ating mga karapatan at kawalan ng hustisya. Manawagan tayo ng isang tunay na repormang agraryo! Manawagan tayo ng hustisya sa lahat ng biktima ng terorismo ng estado. Tiyakin nating tayo ay maririnig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s